Polityka prywatności i ogólne warunki użytkowania

Korzystając ze strony internetowej biegowkijakuszyce.pl użytkownik akceptuje poniższe warunki Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Określona niżej Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej biegowkijakuszyce.pl. Zawiera również politykę korzystania z usługi rezerwacji online.

W przypadku wątpliwości w zakresie postanowień Polityki Prywatności i Polityki Cookies prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: info@biegowkijakuszyce.pl.

Dane osobowe użytkowników podane za pośrednictwem formularza rezerwacji oraz formularza kontaktowego są niezbędne do celów rezerwacji online lub kontaktu z biegowkijakuszyce.pl. Dane te nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, każdy Użytkownik strony jest zobowiązany zapoznać się z aktualną polityką prywatności. Przyczyną zmian niniejszej polityki prywatności mogą być rozwój: technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub rozbudowa strony internetowej

§2 DEFINICJE POJĘĆ
„Administrator” – X Sport Kusztal Andrzej, ul. Spokojna 2, 58-580 Szklarska Poręba.
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na Stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem biegowkijakuszyce.pl, oraz jej wersje językowe (posiadające własne adresy: fischerjakuszyce.de, fischerjakuszyce.com).
„Rezerwacja online” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez: zapisywanie informacji niezbędnych do zarezerwowania sprzętu do narciarstwa biegowego z odbiorem osobistym w siedzibie wypożyczalni, tj.: Jakuszyce 8C, 58-580 Szklarska Poręba, rezerwacji szkolenia z instruktorem (indywidualnego lub grupowego), przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o stusie rezerwacji online, wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora.

§3 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pośrednictwem odpowiednich formularzy umieszczonych na Stronie, o których mowa poniżej, w celach wskazanych przez formularze.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu rezerwacji online, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o zmianach w rezerwacji, wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.
4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem zebranych danych osobowych z bazy danych Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych nie będzie możliwe korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
9. Jeśli na Stronie znajdą się odnośniki do innych serwisów internetowych (otwierane w nowym lub tym samym oknie przeglądarki) Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te serwisy. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych serwisów.
10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
12. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
13. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
– udzielona przez Użytkownika zgoda
– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4 FORMULARZE
Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:
1. Formularz rezerwacji online – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz Imienia i nazwiska. Pola te są obowiązkowe. Dodatkowo występują pola nieobowiązkowe, które ułatwiają rezerwację sprzętu do narciarstwa biegowego lub szkolenia z instruktorem (indywidualnego lub grupowego) Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania informacji o statusie rezerwacji online oraz informacji o ewentualnych zmianach w rezerwacji. Wysłanie formularza oznacza, że użytkownik zgadza się z Polityką prywatności.
2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
3. Formularz dodawania recenzji – umożliwia wysłanie dostępnej publicznie opinii (recenzji) o działalności wypożyczalni sprzętu biegowego. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§5 USŁUGA REZERWACJI ONLINE
1. W celu korzystania z usługi Rezerwacji online Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
2. Administrator świadczy usługę rezerwacji online bezpłatnie.
3. W ramach usługi rezerwacji online możliwe jest zarezerwowanie sprzętu do narciarstwa biegowego z odbiorem osobistym w wypożyczalni oraz szkolenia z narciarstwa biegowego z instruktorem.
4. W ramach usługi rezerwacji online Administrator zapewnia dostępność sprzętu do narciarstwa biegowego pod warunkiem zarezerwowania sprzętu przynajmniej 24 godziny przed planowanym terminem odbioru sprzętu oraz po uprzednim potwierdzeniu dostępności zarezerwowanego sprzętu przez Administratora przy pomocy zwrotnej wiadomości email zawierającej numer rezerwacji
5. W ramach usługi rezerwacji online Administrator zapewnia dostępność instruktorów narciarstwa biegowego na wybrany termin pod warunkiem zarezerwowania szkolenia przynajmniej 24 godziny przed planowanym terminem szkolenia oraz po uprzednim potwierdzeniu dostępności instruktora przez Administratora przy pomocy zwrotnej wiadomości email zawierającej numer rezerwacji.
6. Cena wypożyczenia na kilka dni dotyczy sprzętu, który zostaje zwrócony ostatniego dnia. W przypadku codziennej wymiany sprzętu obowiązuje cena jak za jeden dzień wypożyczenia, bez gwarancji dostępności sprzętu następnego dnia.
7. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi rezerwacji online.
8. Zawarcie umowy Rezerwacji online jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Rezerwacji online.
8.1 Rezerwacja przesłana formularzem jest rejestrowana w systemie. Potwierdzenie rezerwacji wraz z numerem rezerwacji wysyłane na adres e-mail podany w formularzu. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia rezerwacji wraz z numerem rezerwacji prosimy o niezwłoczny kontakt z administratorem
9. W celu świadczenia usługi Rezerwacji online, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz dane dodatkowe podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
10. W celu zwarcia umowy Rezerwacji online Użytkownik zobowiązany jest do:
10.1. Wypełnienia formularza Rezerwacji online
10 .2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies
10.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Rezerwacji online w celu przesyłania informacji o stanie rezerwacji, informacji handlowych
i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego
10.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
10.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
11. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Rezerwacji online.
12. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Rezerwacji online.
13. Umowa Rezerwacji online zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z ust. 6.1.
14. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Rezerwacji online w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Może to zrobić np. poprzez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się” lub w inny dowolny sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
15. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§6 TECHNOLOGIE
1. Administrator stosuje następujące technologie monitorujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
1.3. Wbudowany kod Yandex Metrica – w celu analizy statystyk Strony. Yandex Metrica korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
2. W celu korzystania ze strony internetowej biegowkijakuszyce.pl niezbędne jest posiadanie:
2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
2.2. Działającej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
2.3. Dowolnej przeglądarki internetowej wyświetlającej strony www.

§7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§8 POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.
Informacje o usługach przedstawione na stronie biegowkijakuszyce.pl obowiązują od 24 maja 2018 r.

§9 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH
1. H88 spółka akcyjna, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Wszelkie prawa do zamieszczonych tutaj treści są zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania ich pod jakąkolwiek postacią w całości lub w częściach bez pisemnej zgody FischerJakuszyce